Các dạng công thức về hàm số mũ, hàm số logarit, hàm số lũy thừa.
Công thức lũy thừa với số mũ thực, công thức biến đổi logarit.

loading - Công thức Toán hàm số mũ và hàm số logaritLoading...
EAD logo - Công thức Toán hàm số mũ và hàm số logaritTaking too long?

reload - Công thức Toán hàm số mũ và hàm số logarit Reload document
| open - Công thức Toán hàm số mũ và hàm số logarit Open in new tab

Tải tài liệu ngay [556.59 KB]

Xem thêm:  10000 Tài liệu các môn của Tự Học 365